. چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

کد خبر: 2596 تاریخ انتشار : پنجشنبه 15 مرداد 1394 | 23:59 ب.ظ

ثبت نام استخدامی وزارت آموزش و پرورش سال ۱۳۹۴ / رشته های مورد نیاز

                                                     بسمه تعالي اطلاعيه سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري درخصوص استخدام پيماني در مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين […]

                                                     بسمه تعالي
اطلاعيه سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري درخصوص استخدام پيماني در مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴
وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمين نيروي انساني متعهد و كارآمد مـورد نيـاز، براسـاس مجـوز شـماره ۱۳۹۴/۲/۷ -۱۳۵۳۲سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري تعداد ۳۷۰۴ نفر، افراد واجد شرايط را از طريقبرگزاري آزمون، توانمندهاي عمومي، تخصصي و مصاحبه، متناسب با نيازهاي واحدهاي آموزشي (دخترانه و پسرانه) طبق شـرايط ذيل به صورت پيماني درمشاغل آموزشي استخدام مينمايد.

شرايط عمومي استخدام :
– داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
– اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
– التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه آقايان).
– عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
– نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر.
– حداكثر سن داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوقديپلم و ليسانس ۳۰ سال ، فوقليسانس و بالاتر ۳۵ سال.
– داشتن سلامت جسماني، رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند. برابر ضـوابط آمـوزش و پـرورش كـه در
مرحله مصاحبه مورد سنجش قرار ميگيرد.
– داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين رسمي، ثابت و پيماني دستگاههاي اجرايي و يا بازخريد خدمت آنها باشند.
– نداشتن ممنوعيت از خدمات دولتي به موجب آراء مراجع قضائي و يا ذيصلاح.
تذكر: ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائـم و پايـان خـدمت وظيفـه عمـومي و محاسـبه سـن
داوطلبان، آخرين روز مهلت ثبتنام ميباشد.
موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) رزمندگان كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به ميزان مدت حضور در جبهه.
ب) داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت در دستگاههاي اجرايي از تاريخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به خدمت اشـتغال و حقـوق از
اعتبارات دولتي دريافت داشته اند، به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها ( مدت خدمت سربازي مشمول اين بند مي باشد).
ج ) سوابق خدمت مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه داراي سوابق مورد تاييد آمـوزش و پـرورش منطقـه
محل خدمت مي باشند. لازم به ذكر است محاسبه سنوات خدمت در صورت پذيرفتهشدن در آزمون، تابع قوانين و مقررات مربـوط
خواهد بود.
شرايط اختصاصي:
۱- دارا بودن مدرك و رشته تحصيلي مربوط براساس جدول فهرست مشاغل.
۲- برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخلاق و شئونات معلمي براساس طرح طبقه بندي معلمان.
۳- الزام به رعايت كليه شرايط اختصاصي جداول رشته هاي تحصيلي مجاز.
مراحل ثبتنام :
۱- تكميل فرم ثبت نام اينترنتي.(از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۵ لغايت روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۵/۲۱)
۲- فايل عكس اسكن شده.
۲
داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را بـراي ارسـال از طريـق برنامـه ثبـتنـام
اينترنتي آماده نمايد:
– عكس ۳×۴ كه در سال جاري گرفته شده باشد. (عكس تمام رخ )
– عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
– اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۲۰۰×۳۰۰ پيكسل و حداكثر ۳۰۰×۴۰۰ باشد.
– تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
– حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد.
– حاشيههاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
– حتيالامكان، عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره ۱: اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد. ضروري است از اصـل عكـس و
مطابق با توضيحات فوق اقدام به اسكن نمايند.
تبصره ۲ : عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ : در صورت ارسال عكس غير معتبر ، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.
۳-پرداخت وجه ثبت نام :
متقاضيان واجد شرايط بايد از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۵ لغايـت روز چهارشـنبه ۱۳۹۴/۵/۲۱ بـه سـايت سـازمان
سنجش به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ۴۸۰/۰۰۰ (چهارصد و هشتاد هـزار) ريـال بـه صـورت
الكترونيكي و يا از طريق كارتهاي بانكي متصل به شبكهي شتاب، نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام
نمايند. (ايثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذكور را ميپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ مزبور معاف ميباشند)
تذكر مهم: باتوجه به الزام پرداخت مبلغ مذكور به علت ثبتنام اينترنتي، واجدين شرايط (ايثارگران) ميبايست مبلغ
مذكور را واريز و پس از هماهنگي و تائيد بنياد شهيد و امور ايثارگران، مبلغ واريزي به ايشان قابل اسـترداد خواهـد
بود.
– لازم به توضيح است مدت ثبتنام به هيچ وجه تمديد نميگردد و متقاضيان بايـد درمهلـت تعيـين شـده نسـبت بـه
ثبتنام اقدام و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند.
– متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبتنام كدرهگيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل اسـتخدام نـزد خـود
نگهداري نمايند.
– به ثبت نامهاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.
– هزينه انجام مراحل مصاحبه تخصصي بر عهده معرفي شدگان خواهد بود.
۴-مدارك ثبت نام
داوطلب در زمان ثبت نام بايد داراي مدارك ذيل باشد:
– آخرين مدرك تحصيلي مندرج در آگهي.
– كارت ملي.
– شناسنامه.
– كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم (ويژه برادران).
– مدارك دال بر ايثارگري (براي داوطلبان ايثارگر).
– مدارك دال بر معلوليت براي داوطلبان معلول (ارائهگواهي معلوليت ازسازمان بهزيستي).
– مدارك دال بر بومي بودن (حسب مورد براساس هريك از موارد ذكر شده در بنـدهاي الـف، ب ج، د) بخـش امتيـازات و
سهميه هاي قانوني .
۳
– گواهي سوابق خدمت براي مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي به منظور محاسبه امتياز (موضوع بنـد
۲ امتيازات و سهميههاي قانوني).
تذكر مهم :
– فارغ التحصيلان دانشگاه فرهنگيان حق ثبت نام در آزمون استخدامي را ندارند .
– با توجه به اينكه اصل مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي و قبل از انجـام مصـاحبه
بررسي خواهد شد؛ لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و همچنـين اطلاعـات منـدرج در
فرم ثبت نام باشد، هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون (آزمون كتبي، مصاحبه و…)، اعلام
نتايج اوليه و حتي در صورت پذيرش نهايي، داوطلب حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
– آزمون در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۷ باتوجه به آمار شركتكنندگان، حسب مورد در مراكز استانها برگزار خواهـد شـد و
ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي مي باشد كه در تقاضـانامه ثبـت نـامي درج خواهـد نمـود.
ساعت شروع و محل برگزاري آزمون، بر روي كارت شركت در آزمون، درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد
رسيد.
– كارت شركت در آزمون از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۴ براي مشاهده و پرينت بـر روي پايگـاه اطـلاع رسـاني سـازمان
سنجش به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.
– لازم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون، به منزله تائيد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نمي باشد.
* به هريك از داوطلبان يك دفترچه سوالات عمومي و يك دفترچه سوالات اختصاصي داده خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
الف – مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين مي شود:
۱- فناوري اطلاعات (مهارتهاي هفت گانه ICDL)
۲- رياضي و آمار مقدماتي
۳- زبان و ادبيات فارسي
۴- معارف اسلامي
۵- زبان انگليسي عمومي
۶- اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
۷- هوش و توانمندي هاي عمومي
– آزمون به صورت چهارگزينهاي و با احتساب يك سوم نمره منفي طراحي خواهد شد.
– اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالات معارف اسلامي معاف بوده و در ايـن
صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سوالات محاسبه خواهد شد.
ب : مواد آزمون تخصصي:
– مواد آزمون تخصصي مطابق جدول مواد آزمون تخصصي استخدامي خواهد بود.
امتيازات و سهميههاي قانوني:
– صددرصد(۱۰۰ %) سهميه هاي استخدامي در استانهاي ايلام ، آذربايجان غربي ( به استثناي بخش مركزي شهرستان اروميه)،
بوشهر، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، خوزستان، كردستان، كهكيلويه و بويراحمد، هرمزگان و
شهرستانهاي جيرفت و كهنوج در استان كرمان به نيروهاي بومي محل موردتقاضا اختصاص مي يابد.
– در ساير استانها و مناطق امتياز داوطلبان بومي شهرستان (دامنه پذيرش) با اعمـال ضـريب “يـك و چهـاردهم” (۱/۴) نمـره
مكتسبه در هر حيطه از امتحان كتبي و مصاحبه استخدامي محاسبه مي گردد.
۴
۱- داوطلب بومي: افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند، داوطلب بومي تلقي ميگردند.
الف: شهرستان محل تولد داوطلب و يا همسر وي با محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ب: داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه) را به صورت متوالي يـا متنـاوب
در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد و يا محل اخذ مدرك تحصيلي ديپلم يا پيش دانشگاهي داوطلـب بـا
شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.
ج: همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و يا بازنشسته) كه شهرستان محل خـدمت
فعلي يا بازنشستگي آنان با محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد.
د: داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بيمه در محل مورد تقاضا بـراي اسـتخدام را داشـته
باشند. (پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.)
تبصره : ملاك عمل درخصوص شرايط بومي بودن آخرين تقسيمات جغرافيائي كشور ميباشد.
۲- به نمرات مكتسبه مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي، به ازاء هر سال سابقه خدمت، دو درصد و حـداكثر
تا بيست درصد (۲۰%) نمره كل، در هر يك از حيطههاي آزمون و مصاحبه استخدامي اضافه خواهد شد.
– نيروي پيشدبستاني: به آندسته از نيروهايي اطلاق ميگردد كه تا پايان سال تحصيلي ۹۰-۹۱ با مدرك فوقديپلم ۵ سال و يا بـا
مدرك ليسانس ۴ سال سابقه خدمت در مدارس دولتي،يكي از مراكز پيشدبستاني دولتـي و يـا پـيشدبسـتاني ضـميمه مـدارس
دولتي اشتغال داشته و حقالزحمه خود را از طريق منابع آموزش و پرورش دريافت نمودهاند. (موضـوع تبصـره ۹ قـانون الحـاق دو
تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تكليف معلمان حقالتدريس و آموزشياران نهضـت سـوادآموزي مصـوب ۹۱/۷/۱۹ مجلـس شـوراي
اسلامي).
تذكر: مربيان پيشدبستاني شاغل در مراكز و مدارس غيردولتي و بهزيستي و ساير دستگاهها مشمول قانون مذكور نميباشند.
– نيروي خريد خدمات آموزشي : به كسي اطلاق ميشود كه با مدرك تحصيلي دانشگاهي در سالهاي تحصيلي ۸۸-۸۹ و يا ۸۷-۸۸
از طريق شركتهاي خريد خدماتي آموزشي با آموزش و پرورش همكاري داشتهوحقوق از اعتبارات دولتي دريافت نمودهاند. (موضوع
تبصره ۹ قانون مذكور).
احراز همكاري نيروهاي مذكور با رعايت ساير شرايط عمومي و اختصاصي برعهده اداره كل آموزش و پرورش استان ميباشد.
۳- پنج درصد (۵%) سهميه استخدامي به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهـههـا و همسـر و فرزنـدان
آنان و فرزندان جانبازان زير بيستوپنج درصد (۲۵%) و فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت اختصاص مييابد.
– انتخاب اولويت در مشمولين پنج درصد سهميه استخدامي با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبتنام و داشتن شرايط
لازم، در حد سهميه تعيين شده از شرط كسب حد نصاب در آزمون معاف ميباشـند) و سـاير مشـمولين سـهميه مـذكور، در
اولويت بعدي قرار داشته و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
تذكر ۱: كسب حداقل ۸۰ درصد نمره آزمون كتبي آخرين نفر پذيرفته شده در رشته محل جغرافيايي براي افـراد مـذكور الزامـي
است.
تبصره – استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان غير ايثارگر صورت مي پذيرد.
تذكر ۲: سهميه استخدامي ۲۵ درصد ايثارگران شامل: جانبازان، آزادگان فاقد شغل، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران
جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان حداقل داراي يك سال اسارت، خواهر و برادر شهيد، توسط بنياد
شهيد و امور ايثارگران به آموزش و پرورش معرفي ميشوند كه اين افـراد از آزمـون كتبـي (عمـومي و تخصصـي) معـاف و صـرفاً
درصورت معرفي از سوي بنياد و طي مراحل گزينش، مصاحبه، معاينات پزشـكي و … و كسـب موفقيـت دردوره يكسـاله آموزشـي
استخدام خواهند شد. ضمناً اين افراد در صورت شركت در اين آزمون مشمول سهميه آزاد خواهند بود.
۴- يكي از فرزندان فرهنگيان شاغل و بازنشسته در شرايط مساوي از اولويت برخوردار ميباشند.
۵
۵- معلولين داراي تواناييهاي جسمي و رواني متناسب با شغل، به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصـاب در
آزمون ، به ترتيب نمره مكتسبه ، از سه (۳) درصد سهميه قانوني برخوردار خواهند بود.
تذكر: براساس بند الف ماده ۷ قانون جامع حمايت از معلولين، دستگاههاي اجرايي ملزم به تخصيص ۳% از سهميه استخدامي خود
به معلولين واجد شرايط ميباشند (مصوب ۸۳/۲/۱۶ مجلس شوراي اسلامي) دستگاههاي اجرايـي موظفنـد سـلامت جسـماني و
رواني داوطلبان استخدام را براي استخدام در پست موردنظر، سنجش نمايند. لذا باتوجه به مراتـب مـذكور چنانچـه افـراد معلـول
مراحل آزمون علمي، تخصصي، مصاحبه و معاينات پزشكي را براي شغل مورد تصدي با موفقيت (شغل مناسب بـا معلوليـت) طـي
نمايند پذيرفته خواهند شد. (مواد ۱و۲ آييننامه اجرايي بند ز ماده ۴۲ قانون مديريت خدمات كشوري).
توجه: داوطلبان بايد مدارك لازم را در زمان مصاحبه ارائه نمايند.
نحوه اعلام نتيجه:
براساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصـي اسـتخدام در دسـتگاههاي اجرايـي، منضـم بـه بخشـنامه شـماره
۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (معاون توسعه مديريت و سـرمايه انسـاني رئـيسجمهـور
سابق) تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت ميپذيرد:
الف ) تعيين حد نصاب
شرط اوليه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه اسـتخدامي، كسـب حـد نصـاب لازم در آزمـون
كتبي مطابق شرايط ذيل ميباشد:
۴- پس از برگزاري آزمون كتبي، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطههاي عمومي و تخصصي با وزن برابـر محاسـبه و براسـاس مجمـوع
نمرات بدست ميآيد.
۵- براي تعيين حد نصاب آزمونكتبي (عمومي و تخصصي) مربوط به هريك از رشتههاي شغلي، پنجاه درصد(۵۰%) مجموع بـالاترين
نمره مكتسبه در هر شغل محاسبه و مبناي ساير مراحل انتخاب داوطلبان قرار ميگيرد .
تذكر: پس از تعيين حد نصاب در هر يك از شغلها، نمرات تمامي داوطلبان براساس شغل انتخابي مقايسهگرديده و داوطلبان فاقد
حد نصاب از ساير مراحل استخدامي حذف خواهند شد .
ب ) مراحل انتخاب از بين دارندگان حد نصاب:
۱- انتخاب افراد براساس مجموع نمره فضلي آنان (با وزن چهل درصد (۴۰%) بـراي حيطـه عمـومي و شصـت درصـد (۶۰%)
براي حيطه تخصصي) به تعداد سه (۳) برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت ميپذيرد.
۲- به نمرات مكتسبه مربيان پيشدبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي به ازاء هـر سـال سـابقه خـدمت، دو درصـد و
حداكثر تا بيست درصد (۲۰%) نمره كل در هر يك از حيطههاي امتحان كتبي و مصاحبه استخدامي اضافه خواهد شد.
ج ) معرفي به گزينش (انتخاب يك برابر):
پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد اصلي به گزينش براساس مجموع نمـره فضـلي آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد
(۷۰%) براي آزمون كتبي و سي درصد (۳۰%) براي مصاحبه استخدامي به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش خواهد بود.
ساير ضوابط:
۱- از كليه پذيرفتهشدگان نهايي آزمون استخدامي، تعهد مبني بر ۱۰ سال خدمت، درمحل جغرافيايي مورد تقاضا اخذ ميگردد.
۲- به مدارك تحصيلي بالاتر و پايينتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و گواهي مبني بر
امكان ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با ارزش علمي، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۳- دارندگان مدارك تحصيلي معادل و غير رسمي در صورتي كه حائز شرايط «آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير
رسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع بالاتر» مصوب جلسه ۸۴۵ مورخ ۹۲/۴/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري كه طي بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۹۲/۵/۲۸ توسط معاونت آموزشي وزارت علوم به كليه دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي ابلاغ گرديده باشند، ميتوانند در اين آزمون شركت نمايند.
۶
۴- مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي درصورت پذيرفتهشدن در آزمون، حداكثر ۲ ماه پس از اعلام نتيجه،
بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
۵- داوطلبان مي بايستي در زمان ثبت نام، صرفاً مدارك مربوط به مقطع و رشته تحصيلي مندرج در آگهي استخدام را ارائه نمايند و
به مدارك و مقاطع تحصيلي بالاتر اخذ شده قبل از آگهي استخدامي؛ پس از جذب به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶- عدم حضور داوطلب در هر يك از مراحل آزمون (كتبي، مصاحبه،گزينش و…) انصراف محسوب و هيچگونه حق استخدامي، براي
داوطلب ايجاد نخواهد نمود.
۷-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در
زمان مصاحبه و گزينش برعهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز
شود، داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل
بعدي محروم گرديده و حتي در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر ميگردد.
۸- انتخاب نهايي پذيرفتهشدگان آزمون و مصاحبه پس از طي مراحـل گـزينش، معاينـات پزشـكي و … صـورت مـيپـذيرد و اسـامي
پذيرفتهشدگان پس از تائيد مراجع ذيصلاح از طريق سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۹- كليه پذيرفتهشدگان ملزم به گذراندن دوره يكساله مهارتهاي تعليم و تربيت در دانشگاه فرهنگيان، بدون دريافت حقوق و مزايا
بوده و صدور حكم استخدامي منوط به كسب موفقيت در دوره مذكور ميباشد. چنانچه هر يك از پذيرفته شدگان در طول
برگزاري دوره يكساله از ادامه تحصيل و اشتغال منصرف شوند وزارت آموزش و پرورش ميتواند نسبت به محاسبه و اخذ هزينه
آزمون و برگزاري دوره اقدام نمايد.

 برای دیدن شرایط و عناوین رشته های مورد نیاز  در آزمون استخدام پيماني در مشاغل آموزشي وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴، به  آدرس http://www6.sanjesh.org/download/emp94.pdf مراجعه نمایید.

نظرات بینندگان:

  1. سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =