. جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

بايگاني براي مشارکت های مردمی
  • تهیه و اهداء یک دستگاه آبسرکن به بهزیستی عنبرآباد
    استفاده از ظرفیت فضای مجازی در عنبرآباد:

    تهیه و اهداء یک دستگاه آبسرکن به بهزیستی عنبرآباد

    به گزارش کنارصندل: گروه حمایت از معلولین که در جهت کمک به جلب مشارکت های مردمی برای معلولین تشکیل شده است. اعضای این گروه در اقدامی یک دستگاه آب سرکن را بهزیستی اهدا کردند تا استارتی برای کارهای بزرگنر باشد.