. یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

>
کد خبر: 714 تاریخ انتشار : جمعه 18 اردیبهشت 1394 | 17:24 ب.ظ

بنا بر خبری واتساپی جلسه اصلاح طلبان جیرفت برگزار شد/تصاویر

بنا بر خبری واتساپی جلسه اصلاح طلبان جیرفت برگزار شد. این جلسه که بدون سران اصلاحات (بدون اطلاع سران اصلاحات) بود حرف و حدیثها و موافقان و مخالفان بسیاری را در بر داشت. گروهی تکثر اصلاحات را به نفع و گروهی به ضرر جبهه اصلاحات در جیرفت میدانند. (تحلیل این مورد را بزودی در همین سایت مشاهده کنید). عین متن جلسه که از طریق واتساپ بدست آمده به شرح ذیل است:این نشست با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و سپس موسی سالاری در مورد چگونگی پیروزی اقای روحانی و گذشت اقای عارف صحبت نمود

بنا بر خبری واتساپی جلسه اصلاح طلبان جیرفت برگزار شد. این جلسه که بدون سران اصلاحات (بدون اطلاع سران اصلاحات) بود حرف و حدیثها و موافقان و مخالفان بسیاری را در بر داشت. گروهی تکثر اصلاحات را به نفع و گروهی به ضرر جبهه اصلاحات در جیرفت میدانند. (تحلیل این مورد را بزودی در همین سایت مشاهده کنید). عین متن جلسه که از طریق واتساپ بدست آمده به شرح ذیل است:

این نشست با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید و سپس موسی سالاری در مورد چگونگی پیروزی اقای روحانی و گذشت اقای عارف صحبت نمود وی در ادامه ابراز امیدواریکرد با توجه به تعدد کاندیدای اصلاح طلب در جیرفت عقلانیت حاکم شود و همه ازکاندیدای واحد حمایت کنند در ادامه جلسه آقای مسلم آستانی ضمن خوش آمد به میهمان و تشکر از میزبان گفت الحمدالله درکشور ما برنامه ریزی خوبی برای حضور فعال مردم و به خصوص قشرجوان درصحنه انتخابات صورت گرفته ودرهرشرایطی که عنان اموردردست جوانان قرارگرفته خوشبختانه ازطوفانهاسخت به ساحل امن رسیده ایم وپس ازانتخابات ۹۲با انتخاب دکترروحانی امیدبه مردم وعقلانیت به دولت برگشته وی درادامه افزود بحضورپررنگ جوانان درانتخابات اداوارگذشته وان شاالله درآینده نمی شود نادیده گرفت واشاره کردنسل جوان به امیداین آمده است که محترم شمرده شود وبه حمدالله دردولت تدبیروامید ودرشهرستان جیرفت اقای امینی روش به عنوان نماینده تام الاختیار وکلیدداردولت تدبیر وامید نگاه ویژه ای به جوانان واستفاده ازپتانسیل انهادارد وهمچنین گفت جوانان وظیفه دارنداگرشکاف نسلی وجودداردبرطرف کنندوبنده معتقدم ازاولویت های استراتژیک دولت یازدهم ایجادفضابرای تربیت نسل مدیریتی جدیداست تادرآینده بابحران نیروی انسانی مواجه نشویم ودرپایان سخنانش باتوجه به نقش احزاب درانتخابات ونقش جوانان به عنوان بازوی اصلی احزاب خواستارارتباط مستحکم ومدون احزاب سیاسی باجوانان وبخصوص ایجادارتباط ناگسستنی بابزرگان وفعالان نسل اول سیاسی ومحترم شمردن آنهاشد
دراین جلسه اقای اعظمی هم ضمن خوش امدگویی وازعدم اطلاع رسانی برای حضوربرخی افرادانتقادنمودن ودرادامه صحبت هایشان ازوجودانشقاقی میان برخی اصلاحطلبان حرف زد واینکه هیچ وقت نیامدیم وبنشینیم تا علت ان راجستجوکنیم…
ودرادامه جلسه
قای جهانی ازحضورهمه دوستان و میزبانی ،میزبان محترم تشکرنمودند و۲پیشنهاددادند۱.درموردرسانه ، ایشان برلزوم راه اندازی یک سایت درجنوب استان کرمان تاکیدکردنندواینکه حتمابایددرفضای مجازی یک سایت داشته باشیم ۲.نقش جوانان دررسیدن به پیروزی درانتخابات. وی گفت اگریک نگاهی به گذشته داشته باشیم متوجه این نقش میشویم اینکه درانتخابات مجلس دوره هشتم درجیرفت اعتمادمردم به جوانان این تیم جدید سبب پیروزی شد وافزوددرصورت عدم وجودتشکل سازمان یافته باعث میشودجوانان به حق خودشان نرسند ودچاسرخوردگی شوندبنابراین بایدیک سازمان کاری تعریف شود وگرنه به نتیجه نمیرسیمدرادامه اقای نعمتی ضمن تشکرازحضورمهمانان وسپاس ویژه ازمیزبان برای اینکه بانی خیرشدند ازوجودجوانان ابرازخوشحالی نمودن وگفت چون ماوجودآنها درصحنه هالمس کردیم واینکه درجیرفت شکست برخی کاندیداهابه راحتی نبود فقط به همت جوانان شدنی شدوی درموردچگونگی ایجادانگیزه درمیان توده های جوانان درانتخاباتهای گذشته صحبت نمودوگفت الحمدالله دراستان میبینیم جوانان صاحب نظرهستن ودرادامه افزوددرگذشته دوستانی بودن خودشان چون بدهکارگروه خاصی میدانستن درپشت ستون هاقایم می شدند ونه تنهاخودشان بلکه جوانان اطرافشان هم نمیگذاشتند مردانه درصحنه بیایندوریاکارباقی بمانندودرپایان عرایضش گفت بایدهمه جوانان بااعتمادبه نفس حضورپیداکنند که این اعتمادبه نفس باعث میشودحاصل خوبی برایشان داشته باشد…….>>>> ادامه جلسه ابوذرفاریابی صحبت نمود وضمن انتقادبه برخی جریانات افزودبابرنامه ریزی وصداقت امیدواربه اینده ای خوب باشیم….
سپس آقای پناهنده صحبت نمودوگفت انچه دراذهان ماازجریان اصلاحات است ازمبانی کشوری دورمیباشد وبایدهمگی جهانی فکرکنیم ومحلی عمل نماییم. این نشست باتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدآغازگردیدوسپس آقای موسی سالاری درمورد چگونگی پیروزی اقای روحانی وگذشت اقای عارف صحبت نمود وی درادامه ابراز امیدوارم کرد باتوجه به تعدد کاندیدای اصلاحطلب درجیرفت عقلانیت حاکم شود وهمه ازکاندیدا واحدحمایت کنند
درادامه جلسه آقای مسلم آستانی
ضمن خوش آمد به میهمان وتشکرازمیزبان گفت الحمدالله درکشورمابرنامه ریزی خوبی برای حضورفعال مردم وبه خصوص قشرجوان درصحنه انتخابات صورت گرفته ودرهرشرایطی که عنان اموردردست جوانان قرارگرفته خوشبختانه ازطوفانهاسخت به ساحل امن رسیده ایم وپس ازانتخابات ۹۲با انتخاب دکترروحانی امیدبه مردم وعقلانیت به دولت برگشته وی درادامه افزود بحضورپررنگ جوانان درانتخابات اداوارگذشته وان شاالله درآینده نمی شود نادیده گرفت واشاره کردنسل جوان به امیداین آمده است که محترم شمرده شود وبه حمدالله دردولت تدبیروامید ودرشهرستان جیرفت اقای امینی روش به عنوان نماینده تام الاختیار وکلیدداردولت تدبیر وامید نگاه ویژه ای به جوانان واستفاده ازپتانسیل انهادارد وهمچنین گفت جوانان وظیفه دارنداگرشکاف نسلی وجودداردبرطرف کنندوبنده معتقدم ازاولویت های استراتژیک دولت یازدهم ایجادفضابرای تربیت نسل مدیریتی جدیداست تادرآینده بابحران نیروی انسانی مواجه نشویم ودرپایان سخنانش باتوجه به نقش احزاب درانتخابات ونقش جوانان به عنوان بازوی اصلی احزاب خواستارارتباط مستحکم ومدون احزاب سیاسی باجوانان وبخصوص ایجادارتباط ناگسستنی بابزرگان وفعالان نسل اول سیاسی ومحترم شمردن آنهاشد

دراین جلسه اقای اعظمی هم ضمن خوش امدگویی وازعدم اطلاع رسانی برای حضوربرخی افرادانتقادنمودن ودرادامه صحبت هایشان ازوجودانشقاقی میان برخی اصلاحطلبان حرف زد واینکه هیچ وقت نیامدیم وبنشینیم تا علت ان راجستجوکنیم… ودرادامه جلسه >>>اقای جهانی ازحضورهمه دوستان و میزبانی ،میزبان محترم تشکرنمودند و۲پیشنهاددادند۱.درموردرسانه ، ایشان برلزوم راه اندازی یک سایت درجنوب استان کرمان تاکیدکردنندواینکه حتمابایددرفضای مجازی یک سایت داشته باشیم ۲.نقش جوانان دررسیدن به پیروزی درانتخابات. وی گفت اگریک نگاهی به گذشته داشته باشیم متوجه این نقش میشویم اینکه درانتخابات مجلس دوره هشتم درجیرفت اعتمادمردم به جوانان این تیم جدید سبب پیروزی شد وافزوددرصورت عدم وجودتشکل سازمان یافته باعث میشودجوانان به حق خودشان نرسند ودچاسرخوردگی شوندبنابراین بایدیک سازمان کاری تعریف شود وگرنه به نتیجه نمیرسیم
درادامه اقای نعمتی ضمن تشکرازحضورمهمانان وسپاس ویژه ازمیزبان برای اینکه بانی خیرشدند ازوجودجوانان ابرازخوشحالی نمودن وگفت چون ماوجودآنها درصحنه هالمس کردیم واینکه درجیرفت شکست برخی کاندیداهابه راحتی نبود فقط به همت جوانان شدنی شدوی درموردچگونگی ایجادانگیزه درمیان توده های جوانان درانتخاباتهای گذشته صحبت نمودوگفت الحمدالله دراستان میبینیم جوانان صاحب نظرهستن ودرادامه افزوددرگذشته دوستانی بودن خودشان چون بدهکارگروه خاصی میدانستن درپشت ستون هاقایم می شدند ونه تنهاخودشان بلکه جوانان اطرافشان هم نمیگذاشتند مردانه درصحنه بیایندوریاکارباقی بمانندودرپایان عرایضش گفت بایدهمه جوانان بااعتمادبه نفس حضورپیداکنند که این اعتمادبه نفس باعث میشودحاصل خوبی برایشان داشته باشد…….>>>> ادامه جلسه ابوذرفاریابی صحبت نمود وضمن انتقادبه برخی جریانات افزودبابرنامه ریزی وصداقت امیدواربه اینده ای خوب باشیم….>>>> سپس آقای پناهنده صحبت نمودوگفت انچه دراذهان ماازجریان اصلاحات است ازمبانی کشوری دورمیباشد وبایدهمگی جهانی فکرکنیم ومحلی عمل نماییم….
درانتها اقای خزایی به ایرادسخنان نمودندوضمن خوش امدگویی گفت علت اینکه درانتخابات مجلس گذشته انتخابات تاحدودی به سمت منطقه گرایی وقوم گرایی رفت ماکاندیدا اصلاحطلب درصحنه نداشتیم واینکه تنهاراه پیشگیری ازمنطقه گرایی هم فکری وخط کشی جناحی است وی گفت درسته درگذشته تصمیمات محفلی بوده است ولی ازدوره اقای خاتمی تصمیمات به گفتمان عقلانیت رسید وی ضمن رد شایعه برخی ازکاندیداها درقرارگرفتن درلیست موردحمایت اصلاحطلبان افزود ماهمگی ازکاندیدامورداجماع اصلاحطلبان درآینده حمایت میکنیم ودراین راستا نیزبه زودی همایش بزرگ نسل دوم اصلاحطلبان (جوانان) درجیرفت برگزارمیشود
پایان بخش جلسه صحبت های آقای نژادحیدری عضومرکزی شورای راهبردی اصلاحطلبان استان بودایشان ازحضوردراین جلسه ابرازخوشحالی نمودن وگفت درگذشته بهترین فرض ما این بودکه آقای قالیباف یاولایتی ریس جمهوراست ولی با تدبیری که درسال۹۲ رقم خوردوائتلافی بین آقای روحانی وعارف اتفاق افتادنتیجه راتغی
یردادایشان کناره گیری آقای عارف رایک اتفاق تاریخی خواندوسپس به ذکرخاطره ای ازآقای کریمی درشب شمارش آرا نمودواینکه ایشان گفتندانگاریک سونامی درراه است وگفت این ائتلاف میان اصلاحطلبان وجریان دلسوزنظام اصولگرایان بودائتلافي که میان افرادی چون آقایان هاشمی ناطق نوری وخاتمی و…اتفاق افتادوی درادامه افزوددرانتخاب اقای استانداراین اتفاق نظری بودمیان مجمع نمایندگان استان وفعالان اصلاحطلب و ایشان ازفعالان اصلاحطلب هستن که دردوره اقای هاشمی برای پیروزی ایشان قدمهای زیادی برداشتندوی درمجموع ارزیابی که ازکارنامه دولت دراستان ووجودکارنامه سیاسی گذشته فرماندارجیرفت شده مثبت وروشن قلمدادکردودرموردتوافق نامه هسته ای گفت به قول برخی وزرااگراین اتفاق تاآلان رقم خورددردولت گذشته انجام شده بود جشنها برایش میگرفتند نژادحیدری گفت الحمدالله مراجع تقلیدبزگترین پشتیبانی هاراتابه امروزازدولت کردن ودر کرمان هم آقای جعفری امام جمعه کرمان درموردتندروی ها گاهی درجناح مقابل هشداردادند ومحکم ازدولت حمایت میکنندوی گفت مابایدنقدکنیم ولی این نقدبه جاباشدوباصحبت مسایل راحل کنیم چون برخی به دنبال ایجادنفاق میان دولت واصلاحطلبان هستن وبه نقش جوانان درشورای راهبردی اصلاحطلبان استان اشاره کردوگفت بحمدالله سه کرسی این شورادردست جوانان است وی درپایان درموردچگونگی تشکیل شورای راهبردی وتعدادنفرات توضیحاتی داد ودرانتها افزود کاندیداموردنظراصلاحطلبان درمنطقه شورای متشکل ازحدودا۲۰۰ نفرازفعالان وبزرگان سیاسی وجوانان هرشهرستان مشخص میکنندنه دراین امرپایتخنشینان دخالت دارندونه مرکزاستان مگراینکه درشهرستان به بن بست برسند واینکه این ان اعلام میکنند کاندیداموردحمایت دولت یا اصلاحطلبان دراستان یاتهران مشخص شده صحت ندارد

درانتها اقای خزایی به ایرادسخنان نمودندوضمن خوش امدگویی گفت علت اینکه درانتخابات مجلس گذشته انتخابات تاحدودی به سمت منطقه گرایی وقوم گرایی رفت ماکاندیدا اصلاحطلب درصحنه نداشتیم واینکه تنهاراه پیشگیری ازمنطقه گرایی هم فکری وخط کشی جناحی است وی گفت درسته درگذشته تصمیمات محفلی بوده است ولی ازدوره اقای خاتمی تصمیمات به گفتمان عقلانیت رسید وی ضمن رد شایعه برخی ازکاندیداها درقرارگرفتن درلیست موردحمایت اصلاحطلبان افزود ماهمگی ازکاندیدامورداجماع اصلاحطلبان درآینده حمایت میکنیم ودراین راستا نیزبه زودی همایش بزرگ نسل دوم اصلاحطلبان (جوانان) درجیرفت برگزارمیشود
پایان بخش جلسه صحبت های آقای نژادحیدری عضومرکزی شورای راهبردی اصلاحطلبان استان بودایشان ازحضوردراین جلسه ابرازخوشحالی نمودن وگفت درگذشته بهترین فرض ما این بودکه آقای قالیباف یاولایتی ریس جمهوراست ولی با تدبیری که درسال۹۲ رقم خوردوائتلافی بین آقای روحانی وعارف اتفاق افتادنتیجه راتغی
یردادایشان کناره گیری آقای عارف رایک اتفاق تاریخی خواندوسپس به ذکرخاطره ای ازآقای کریمی درشب شمارش آرا نمودواینکه ایشان گفتندانگاریک سونامی درراه است وگفت این ائتلاف میان اصلاحطلبان وجریان دلسوزنظام اصولگرایان بودائتلافي که میان افرادی چون آقایان هاشمی ناطق نوری وخاتمی و…اتفاق افتادوی درادامه افزوددرانتخاب اقای استانداراین اتفاق نظری بودمیان مجمع نمایندگان استان وفعالان اصلاحطلب و ایشان ازفعالان اصلاحطلب هستن که دردوره اقای هاشمی برای پیروزی ایشان قدمهای زیادی برداشتندوی درمجموع ارزیابی که ازکارنامه دولت دراستان ووجودکارنامه سیاسی گذشته فرماندارجیرفت شده مثبت وروشن قلمدادکردودرموردتوافق نامه هسته ای گفت به قول برخی وزرااگراین اتفاق تاآلان رقم خورددردولت گذشته انجام شده بود جشنها برایش میگرفتند نژادحیدری گفت الحمدالله مراجع تقلیدبزگترین پشتیبانی هاراتابه امروزازدولت کردن ودر کرمان هم آقای جعفری امام جمعه کرمان درموردتندروی ها گاهی درجناح مقابل هشداردادند ومحکم ازدولت حمایت میکنندوی گفت مابایدنقدکنیم ولی این نقدبه جاباشدوباصحبت مسایل راحل کنیم چون برخی به دنبال ایجادنفاق میان دولت واصلاحطلبان هستن وبه نقش جوانان درشورای راهبردی اصلاحطلبان استان اشاره کردوگفت بحمدالله سه کرسی این شورادردست جوانان است وی درپایان درموردچگونگی تشکیل شورای راهبردی وتعدادنفرات توضیحاتی داد ودرانتها افزود کاندیداموردنظراصلاحطلبان درمنطقه شورای متشکل ازحدودا۲۰۰ نفرازفعالان وبزرگان سیاسی وجوانان هرشهرستان مشخص میکنندنه دراین امرپایتخنشینان دخالت دارندونه مرکزاستان مگراینکه درشهرستان به بن بست برسند واینکه این ان اعلام میکنند کاندیداموردحمایت دولت یا اصلاحطلبان دراستان یاتهران مشخص شده صحت ندارد
درانتها اقای خزایی به ایرادسخنان نمودندوضمن خوش امدگویی گفت علت اینکه درانتخابات مجلس گذشته انتخابات تاحدودی به سمت منطقه گرایی وقوم گرایی رفت ماکاندیدا اصلاحطلب درصحنه نداشتیم واینکه تنهاراه پیشگیری ازمنطقه گرایی هم فکری وخط کشی جناحی است وی گفت درسته درگذشته تصمیمات محفلی بوده است ولی ازدوره اقای خاتمی تصمیمات به گفتمان عقلانیت رسید وی ضمن رد شایعه برخی ازکاندیداها درقرارگرفتن درلیست موردحمایت اصلاحطلبان افزود ماهمگی ازکاندیدامورداجماع اصلاحطلبان درآینده حمایت میکنیم ودراین راستا نیزبه زودی همایش بزرگ نسل دوم اصلاحطلبان (جوانان) درجیرفت برگزارمیشود.
IMG-20150508-WA0004IMG-20150508-WA0003

IMG-20150508-WA0002IMG-20150508-WA0001

IMG-20150508-WA0008IMG-20150508-WA0019

IMG-20150508-WA0018IMG-20150508-WA0011

IMG-20150508-WA0006IMG-20150508-WA0011

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − سیزده =