. دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

کد خبر: 32940 تاریخ انتشار : دوشنبه 14 آبان 1397 | 22:31 ب.ظ

گفتگو با وحید سالاری مسئول واحد بهداشت سلامت و روان، مرکزبهداشت کهنوج

بیماری افسردگی، به شدت سلامت روان جامعه را تهدید و آسیب پذیرمی کند

اِشـاره: از آغـاز سـال جـاری تـا کنـون نشسـتهای متعددی در شهرستان کهنوج در راسـتای بررسـی و شناسـایی آسـیب هـای اجتماعـی و یـا فتـن راهکارهـای تقویـت مقابله و بهبـود بیمـاران با حضور فرمانـدار و مسـئولین شهرسـتان برگـزار شـده اسـت که آخرین بـار در همین چند روز پیش نشسـتی در همین راسـتا تحت عنـوان جلسـه شـورای سلامت […]

اِشـاره: از آغـاز سـال جـاری تـا کنـون نشسـتهای متعددی در شهرستان کهنوج در راسـتای بررسـی و شناسـایی آسـیب هـای اجتماعـی و یـا فتـن راهکارهـای تقویـت مقابله و بهبـود بیمـاران با حضور فرمانـدار و مسـئولین شهرسـتان برگـزار شـده اسـت که آخرین بـار در همین چند روز پیش نشسـتی در همین راسـتا تحت عنـوان جلسـه شـورای سلامت و روان با هـدف کاهـش آسـیب هـای اجتماعی در محل سـالن اجتماعات فرمانـداری کهنوج برگزار شـد.

 

به گزارش کنارصندل و به نقل از پایگاه اطلاع رسـانی فرمانداری کهنوج، محمود قانعی فرد معاون سیاسـی امنیتی فرمانـدار کهنوج بـر با فعال نمـودن حوزه هـای روانشناسـی تاکیـد ورزیـد و گفـت: بایـد اورژانـس اجتماعی که یکـی از پایگاه هـای مهـم در حوزه بهزیسـتی می باشـد را فعـال کرد.

وی با اشـاره به ضرورت وجود کارشناسـان مجـرب در ایـن حـوزه تصریـح کـرد: اورژانـس اجتماعـی بایـد اقدامات خـود را به شـهروندانی که در معرض آسـیب های جـدی می باشـند از جمله کـودک آزاری، زنان بد سرپرسـت، جوانانی که به واسـطه آسـیب های خاصی شـرایط روحـی روانی آنهـا را متزلزل نموده اسـت، اقدامات موثر خود را انجـام دهند.

یکـی از ایـن بیمـاری هـا شـایع کـه بـه شـدت سلامت روان جامعـه را تهدیـد و آسـیب پذیرمی کنـد، بیماری افسـردگی اسـت. وهمین افسـردگی زمینه سـاز بروز طلاق و همسـر آزاری و..و… مـی شـود. تنهـا راه رهایـی از افسـردگی و بازیابـی سلامت روان و اندیشـه، مشـاوره هـای رواشناسـی اسـت.

موضوع آسـیب هـای اجتماعـی و افزایش آگاهـی جامعـه درشـناخت زمینـه هـای تهدیـد سلامت روان جامعه و آشـنایی با رونـد مشـاور ه هـای روانشناسـی جهـت رفـع خطر، اهمیت مشـاوره های پزشـکی سـبب شـد کـه گفتگویـی درایـن زمینـه بـا مسـئول واحد بهداشـت سلامت روان داشـتیم کـه در اینجـا تقدیـم خوانندگان مـی کنیم.

 

 

گفتگـوی مـان را بـا معرفی شـما از زبـان خودتـان بصـورت اجمالـی، شـروع مـی کنیم.لطفـا بفرمایید:

وحید سـالاری متولد ۱۳۶۹ اهل وسـاکن شهرسـتان کهنـوج بـا مـدرک لیسـانس روانشناسـی بالینـی کـه حـدود یکسـالی اسـت مسـئول واحـد بهداشـت وسلامت روان مرکزبهداشـت این شهرستان هستم. و بـرای پاسـخ گویـی در خدمت شـما هم هستم .

 

جنـاب سـالاری در مورد شـغل خود یعنی روانشناسـی بالینـی، و کارآیی و اهمیـت وجـودی واحد بهداشـت و سلامت روان را درسلامت جامعه ما در تعریفی سـاده بیـان کنید:

مثلی هسـت که می گویند درختان سـالم ثمـر سـالم میدهنـد. خانـواده های سـالم هـم چنیـن هسـتند و جامعه ی سـالم را می سـازند. وقتی یک جامعه سـالم باشـد فرزنـدان سـالم وشایسـته و دارای نبـوغ و اسـتعداد سرشـار تقدیم کشـور مـی کند. بـرای سـالم بـودن جامعـه، بنابرایـن باید از خانـواده هـا شـروع کـرد. مشـکالت یـا بهتـر بگوییـم، روندی کـه امـروزه بیش از هر چیـزی، سلامت خانـواده هـا و جامعه مـا را را تهدید می کند؛ اسـترس ها وتنش هـای روحـی و عصبـی و اختلاالت روانی رایـج هسـتند. که ثمـره اش افسـردگی و بیمـاری های حاد عصبـی و افزایش طالق و همسـرآزاری وکودک آزاری و خودکشی مـی شـود. در چنیـن وضعیتـی، جامعـه نیازمنـد آمـوزش و خانـواده هـا نیازمنـد آگاهـی و دانسـتن تکنیـک هـای برتـری یابـی برایـن گونـه مشـکالت هسـتند که از طریـق مشـاوره بـا مراکـز متخصـص و پزشـک و مراکز مشـاوره ممکن می شـود. بـه همیـن منظـور در مرکز بهداشـت هر شهرسـتانی واحد بهداشت وسلامت روان درنظـر گرفتـه شـده اسـت. که مـا دراین واحـد در دو بخـش بهداشـت سلامت اجتماع و سلامت روان و مشـغول خدمت به همشـهریان هسـتم.

 

در واحد بهداشـت سلامت اجتماع، عمـده وظایـف یـا بـه عبارتـی شـاخصهای فعالیت شـما چه بوده و چه برنامـه هایـی دنبال مـی کنید؟

وظایـف اصلـی مـا شناسـایی افـرادی که دچـار اختلاالت روحـی بـوده و تخریـب سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد هسـتند. امـا مهمترین شـاخصهای فعالیت ما یکی در بخـش آمـوزش ویژگـی هـای زندگی، شـامل الـف- فرزندپـروری، ب – آمـوزش پیشـگیری از خودکشـی، ج – پیشـگیری از اعتیـاد مـی باشـد و آمـوزش مهارتهای ده گانـه زندگی شـامل ۱- مهارت تصمیم گیـری ۲- مهـارت حـل مسـئله ۳- تفکر نقادانـه ۵- مهـارت ارتباطـی ۶- مهـارت مدیریـت ۷- مدیریـت رابطـه خودآگاهـی ۸- مهـارت همدلـی ۹- مهـارت مدیریـت احساسـات ۱۰- مهارت مدیریت اسـترس

 

اختلالات سلامت روان چـه علائم روحـی یـا حالتـی دارنـد و بـرای درمـان چگونـه وچـه رونـدی بایـد طـی شـود؟

اول از هرچیـزی بگویـم کـه ایـن را همشـهریان گرامـی مـان بداننـد کار مـا درمـان نیسـت. کار مـا بیشـتر جنبـه ی آموزشـی و پیشـیگیری دارنـد. وظیفـه مـا مشـاوره دادن و اجرای برنامـه هـای آموزشی هسـت. مشـاوره برای شناساندن آسـیب هـای اجتماعـی و راه نشـان دادن و راهنمایـی کـردن اسـت. امـا اختلالات سلامت روان، شـامل افسـردگی، اضطراب، صـرع، دمانـس، اختلال شـایعه کـودک ونوجـوان مـی باشـد.  بـا مراجعـه افـراد در ایـن جـا، پـس از غربالگـری سلامت روان افـراد، و مثبـت بـودن اختلال ارجـاع به پزشـک از جانب بهـورز یـا مراقبـت سلامت بـه پزشـک عمومـی طرح پزشـک خانـواده در روسـتا و بسـته به نـوع اختلال، ارجاع به سـطح ۳ ) سـطوح تخصصی(روانپزشـک، پس از تشـخیص نـوع اختلال از جانب پزشـک عمومـی یـا روانپزشـک در اختیـار نهـادن دارو و ارسـال پـس خورانـد بـه خانـه بهداشـت محـل زندگـی فـرد؛ مراقبـت از وی توسـط بهـورز صـورت مـی گیـرد.

 

وامـا اختلالات سلامت اجتماعـی واز نقـش یاوظیفـه خود درایـن باره بگو یید .

اختلاالت سلامت اجتماعی شـامل پیشـگیری از خودکشـی و پیشـگیری از کودک آزاری و پیشگیری از همسرآزاری و پیشـگیری از اعتیاد می باشد. وفعالیتهایی درایـن بخـش، بـا برگـزاری کالس هـای آموزشـی و پیشـگیری از موارد ذکر شـده در سـطح شـهر و روسـتا انجام می شـود.

 

ایـن آمـوزش هـا چگونـه و بـر چه روالـی هسـتند؟

گفـت و گوهـای رو در رو و بـه صـورت برگزاری کلاسـهای گروهی بـه افراد ۱۸ تا ۶۴ سـال مـی باشـد که مربـی این کلاس هـا در سـطح روسـتاها خود من هسـتم و در حوزه شـهری توسـط همـکار محترمم می باشـد .

 

جناب سـالاری شـما در سخنان خود بـه آمـوزش مهـارت فرزند پـروری اشـاره داشـتید، در این بـاره توضیح دهید ؟

در مقولـه مهارت فرزند پـروری با برگزاری کلاسـهای آموزش به والدیـن دارای فرزند ۲ تا ۱۲ سـال می باشـد

 

 در بخش سلامت اجتماع یا آسـیب هـای اجتماعـی عمـده فعالیتهـای شـما چه هسـتند؟

آسـیب شناسـی جامع شـامل افراد دارای اعتیاد و موارد اقدام به خودکشـی، همسـر آزاری و کـودک آزاری می باشـد شناسـایی افـراد آسـیب دیـده از اعتیاد یـا همسـرآزاری و کـودک آزاری بـا حفـظ جنبـه ی رازداری آمـوزش هـائ و اقدامـات لازم را انجـام میدهیـم. پـس از غربالگـری و شناسـایی زنـان و زنـان بـاردار دارای اعتیـاد بـا ارجـاع بـه روانپزشـک هسـت و شناسـایی مـوارد خودکشـی و مـوارد اقـدام به خودکشـی و مداخلـه فـرد اقـدام کننـده، آمـوزش و مراقبـت از شـخص اقـدام کننـده مـی با شد .

 

 فکـر مـی کنـید در ایـن راسـتا چه انـدازه موفـق بـوده اید؟

بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کنیم کـه همه فعالیـت هـای مـا آموزشـی و در شـمار کارهـای فرهنگـی بـه شـمار مـی رونـد، بازدهـی ونتایج فعالیتهای فرهنگی در دراز مدت آشـکار می شـوند و تاثیرات آن بلند مـدت میباشـند و بـا گـذر زمـان تاثیرات خـود را میگذارنـد.

 

تعریـف علمـی از خـود کشـی چیسـت ؟ اینکه شـخصی خودش به خودش آسـیب می رساند  مهمترین مشـکل در مسـیر فعالیت هـای شـما در ایـن راسـتا چـه هسـتند ؟

فقـط نبـود آگاهـی صحیـح مـردم از فعالیتهـای مـا.. این آگاهی هر چه بیشـتر باشـد ماهم دراین راسـتا موفق تر خواهیم

بود.  امـا در واقـع شـناخت صحیـح مـردم از وظایـف ایـن واحـد کم اسـت و تلاش ما در راسـتای افزایش شناخت بهتر و بیشتر جامعـه از رونـد فعالیت هاسـت. ومنظورمـن شـناخت از وظایـف مـا و پاسـخگوی کـردن مـا هسـت تا شـناخت صحیـح از نـوع بیمـاری خود. بطـور مثال داشـتن شـناخت از بیمـاری افسـردگی بزرگتریـن کمـک بـه بیمـار اسـت. و بـه یقیـن در درمـان تاثیـر بهتـری خواهـد داشـت.

 

در مـورد ایـن بیمـاری افسـردگیً و تعریفـی کـه از آن هسـت لطفـا  بفرماییـد.

این نکته بسـیار مهم اسـت کـه ما بدانیم افسـردگی بـا غمگینـی متفـاوت اسـت. تعریـف افسـردگی ایـن اسـت که فـرد دو هفتـه به طور مـداوم حاالت بـی خوابی یا کـم خوابی یـا عدم لـذت بـردن از زندگی یعنـی با زندگی بی تفاوت می شـود باعث محـدود شـدن فکـر بیمـار میشـود و یا با کوچـک ترین چالـش زندگی شکسـت را می پذیـرد و کوچکترین مشـکل را بزرگ جلوه مـی دهد.

 

بـرای درمـان افسـردگی مـردم بـه کجـا مراجعه کننـد و نقـش در اینجا چیست ؟

یـک نکتـه اینجـا هسـت کـه قابـل ذکـر اسـت مـا در اینجـا درمـان نمیکنیـم. همانگونـه کـه گفتـم با مشـاوره بـه بیمار مشـاوره مـی دهیـم ما بـه بیمـار آموزش میدهیـم کـه بیمـاری خـود را بشناسـد و چگونـه درمـان کند بـرای درمـان خود به کجـا مراجعه وپس از مراجعه چـه کند…؟. وقتـی اورا بـه پزشـک معرفـی مـی کنیـم. پزشـک داروهایی برایـش تجویز میکنـد کـه در مـوارد بسـیار مشـاهده شـده اسـت دارو را مصـرف نمیکننـد و مضـر میداننـد. در درمان افسـردگی، علاوه بـر بـر گفتـار درمانی بطـور حتم بـه دارو درمانـی نیـاز اسـت. ایـن اطلاع رسـانی بسـیار مهم اسـت. متاسـفانه در جامعـه مـا هنـوز از بیمـاری افسـردگی شـناخت صحیحـی ندارنـد. برخـی هسـتند کـه میگوینـد داروو ضـرردارد اعتیـادآور اسـت، حـال مـن مـی پرسـم آیـا تاثیـرات عـوارض دارو بیشـتر از خودکشـی بـر اثر افسـردگی اسـت. باید مـردم مـا بدانـد که افسـردگی یـک نوع بیماری اسـت کـه احتمال خودکشـی را بـه دنبـال دارد.

جنـاب شـهریاری بـذار مـن یـک مثالی بگویـم. موتور خودرو ی که دچار مشـکل مـی شـود سـپس بـه هـم مـی ریـزد یـا سـرعت شـتاب ندارد و در این موارد وقتی بـه تعمیـرکار مراجعه میکننـد تعمیرکار کار خاصـی کـه می کند این اسـت که به تنظیمـات اول برمی گرداند اینگونه اسـت کـه بیمار بـا افسـردگی هورمونهـای بدن بـه هـم میریـزد و هماهنـگ کار نمـی کننـد و در نتیجـه شـادی و خوشـحالی نـدارد جچـون هورمـون ها ترشـح ندارند. مسـلما در ایـن مـوارد بیمـار دچـار عـدم احسـاس خوشـحالی مـی شـود بـا ایـن داروهـا کـه موجـب ترشـح هورمـون هـا مـی شـوند و بیمـار مـی تواند احساسـات و سلامتی خـود را بـه تدریـج بـاز یابـد. در اینجـا دارو باعـث ترشـح هورمـون هـا و هماهنـگ کـردن آن بـا دیگـر سیسـتم بدنـی میشـود. افسـردگی هـا متفاوتنـد عـادی تریـن تـا خطرنـاک تریـن دارد.

 

از اختلال اضطرابـی گفته می شـود تا زوال عقل بیمـاران کـه اختلال روان یـا افسـردگی دارنـد ابتـدا بایـد کجا مراجعـه کننـد…؟

ببینیـد مـردم مـا در روسـتا بـه یـا در شـهر زندگـی مـی کنـد. در روسـتاها خانـه بهداشـت و در شـهر پایـگاه هـای سلامت هسـتند. مـکان هـا غربالگـری سلامت روان داریـم با مراجعـه بیمار در ایـن غربالگری سلامت روان سـوالهایی از بیمـار پرسـیده میشـود. اگـر علائم افسـردگی در بیمـار شـود بـه پزشـک ارجـاع داده مـی شـود. پزشـک بـا توجه بـه نـوع تشـخیص خـود، بـه او داروهایی میدهـد کـه جـدا از ایـن دارو هـا یـک پـس خورانـد بـه خانـه بهداشـت مـی فرسـتد. کـه فلان بیمـار بـا توجـه بـه ایـن نـوع اضطـراب بایـد مـورد مراقبـت قـرار گیـرد. کـه شـکل و روش مراقبـت آمـوزش بـه خانـواده اسـت کـه ایـن آمـوزش شـامل مصـرف دارو چگونگـی نگهـداری و مواظبـت از بیماراسـت. کـه مثلا اگـر بیمـار صـرع دارد نبایـد سـوار خـودرو شـود. دادن آگاهـی بـه همراهان بیمـار هـم از ایـن بخـش از فعالیـت همـکاران ماسـت. در غربالگری سلامت روان هـم آمـوزش و هـم دارو هسـت. اما در غربالگری سلامت روان روی خشونت خانگـی کـودک آزاری زن بـا زن بـاردار دچـار افسـردگی و زنـان بعـد از زایمـان مهـارت فرزنـد پـروری مهـارت زندگـی خـود در ایـن در ایـن بحـث ذکـر شـده است.

نظرات بینندگان:

  1. عالییییییییییییییییی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 11 =