شعر دوازده بیتی که دوازده بار نام زیبای معلم تکرار شده / طهماسب بدرود

چاپ

به مناسبت دوازدهم اردیبهشت روز معلم این شعر دوازده بیت است که دوازده بار هم نام زیبای معلم تکرار شده است

معلم شمع روح افزای عشق است
امید روشنِ فردای عشق است

محصل دفتری از مهربانی است
معلم در سرش سودای عشق است

فروغِ جاودانی شد معلم
یقینا ًسینه اش سینای عشق است

بسر شد شامِ تیره چون معلم
طلوعِ طلعتِ زیبای عشق است

معلم گر در عالم شهرتی یافت
همه از همتِ والای عشق است

بیا با چشمِ دل بنگر که بینی
معلم غرق در دنیای عشق است

شراب و شاهد و شوریدگی چیست؟
معلم مست از صهبای عشق است

طریقِ عاشقی آسوده طی کن
معلم همسفر، همپای عشق است

نگردد خسته از تعلیم زیرا
معلم مستِ بی پروای عشق است

معلم شاهکارِ آفرینش
معلم معنی و معنای عشق است

کمالِ هستی مطلق معلم
بلندِ قامتِ رعنای عشق است

غبارِ پای او بر دیده مالیم
که بی شک خاک پایش جای عشق است
طهماسب بدرود