. شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

کد خبر: 81687 تاریخ انتشار : چهارشنبه 1 آذر 1402 | 11:49 ق.ظ

جایگاه مقام و نقش زن در تحکیم بنیان خانواده و جامعه/مهدیه مجاز

زن زیباترین واژه افرینش و خلقت خداوند باریتعالی است وموثرترین عامل تربیت ونگهبان سلامت روحی روانی وجسمانی فرزند وجامعه است زنان درطول تاریخ غالبا مورد بی مهری وستم واقع شده اند زنان نقش بسیار مهمی درسلامت روانی خانواده وجامعه دارند.باتوجه به نقش و اهمیتی که اسلام برای زنان تعیین کرده است زنانی که به معنویات […]

زن زیباترین واژه افرینش و خلقت خداوند باریتعالی است وموثرترین عامل تربیت ونگهبان سلامت روحی روانی وجسمانی فرزند وجامعه است زنان درطول تاریخ غالبا مورد بی مهری وستم واقع شده اند زنان نقش بسیار مهمی درسلامت روانی خانواده وجامعه دارند.باتوجه به نقش و اهمیتی که اسلام برای زنان تعیین کرده است زنانی که به معنویات و رشد و سعادت اخروی خود اهمیت بیشتری می دهندهمواره فرزندانی ارام تروبارفتارهای درست وسازگاری اجتماعی بیشتری راتربیت می کنند.ادیان الهی به ویژه دین اسلام به احیای شخصیت والای زنان اهمیت داده است.درحرمت وکرامت انسانی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست،زن و‌مرد به عنوان‌مخلوقات خدا ومورد عنایت ویژه خداوندند.در دین مقدس اسلام عزیززنان دارای حقوق اقتصادی سیاسی خانوادگی قضایی وعبادی هستندوخداوندبادرنظرگرفتن حقوق مادی ومعنوی زن را درنظام خانواده تامین ساخته است.ازدیدگاه اسلام درحقیقت و ماهیت بین زن و مرد تفاوتی نیست ودرفرهنگ اسلامی زن و مردمخلوقات خداوندومورد توجه ویژه خداوندند.ازنظر کمالات وارزشهای انسانی جایگاه زنان هم سطح جایگاه مردان است.زن درخانواده اسلامی دارای جایگاه بلندی است اومی تواند با ایفای نقش همسری وبرقراری ارامش درمحیط خانه وخانواده همچنین باایفای نقش مادری باتولید نسل وپرورش جنین سالم وتربیت صحیح فرزندان درمسیر الهی نقش عظیمی دررشدوتعالی خانواده وبه دنبال آن درجامعه داشته باشد.اهمیت نقش زن درخانواده و نقش محوری وی درتربیت نسل وسامان بخشی به فکرو اعصاب خانواده ازجمله مرد برکسی پوشیده نیست.رسالت مادری ازجمله نقشهای مهم زن درخانواده است.خانواده هسته اصلی جامعه وتمدن بشری است .دانشمندان خانواده رامهمترین نهاد پرورش جامعه و فرزنددانسته اند.خانواده درسلامت وعدم سلامت،درشرافت و انحراف ودرسازگاری وانحراف فرزندان نقش اساسی ومهمی دارد. نقش مادر تفکرات و عقیده او در تربیت فرزندان بسیارموثرند.فرزندان مهمترین درسهای زندگی رادرخانواده می آموزند. مادر به عنوان الگو واسوه شخصیت یک زن وارسته درنگرش دینی اعتقادی مذهبی اجتماعی فرهنگی فرزندان بسیار موثر است.سلامت فکری و اجتماعی انسانهابه سلامت خانواده بستگی دارد.سلامت روانی مادر و داشتن چارچوبهای اعتقادی ومذهبی خانواده را به رشد و تعالی انسانی می رساند.مادربه عنوان عضو بسیار مهم درخانواده می تواندجامعه را به مدینه فاضله ای تبدیل کند که جوانان درمسیررشد علمی فرهنگی و مذهبی قراربگیرند.خانواده می تواند عامل مهم سازنده فرزندان درزمینه جسمی روانی عاطفی و ذهنی باشدو یابرعکس ویرانگرو آسیب زننده .متلاشی شدن خانواده وتباهی آن زمینه نابودی جامعه را به بار می آورد.خانواده ریشه ای است که فرد هرکجابرود آنرا باخود میبرد ولنگرگاهی است که انسان رادربرابر طوفان تغییرات محفوظ نگه می دارد.روابط صمیمانه پدرومادرو ارتباط قوی وسرشارازمهرو محبت آنها می تواند خانواده ای سالم را بسازد.سکون ارامش عمیقی است که مردان درکنارزنان ودر آغوش خانواده می یابند.حس مسئولیت و تعهد بین زنان ومردان جامعه ای قدرتمند وسالم می سازد.رسالت مادری رسالتی طولانی است ،وزن ازآغازتشکیل نطفه دررحم به راستی پرورش دهنده فرزند است،گرچه فرزندان به دنیا می آیند ورشد می کنند اما رسالت مادر همچنان پابرجاست ،هماهنگی وهمدلی بین پدرومادر بنیان خانواده را قوی ومحکم می سازد.مادری که دراوج سلامتی به فرزندش شیر می دهدنقطه اعلای زیبایی عالم است.نبوغ در شخصیت و ذهن مادر بانبوغ درسیاست و جنگ و ادب برابری می کند.جنجال تبلیغاتی تساوی زن و مرد نباید زن را از نقش زیبای مادری دور سازدچون جنجالی جبران ناپذیر است.دختران جوان برای آنکه مادران لایق برای پرورش فرزندان خویشدرآینده شوندباید تعلیمات و آموزش عالی بگیرندنه صرفا به خاطر آنکه دکتر وقاضی و استادشوند.اصولی ترین نقش زن درزندگی نقش مادری است.شعارهای آزادی وهمسانی زن و مرد نباید زن را از رسالت خانواده دور سازد. که هدف این شعارها نابودی بنیاد خانواده و درنهایت فروپاشی اجتماع است.نگرانیها ازآینده تمدن بشری به نقش و اهمیت زنان درجامعه برمی گردد.مبادا زنان در نبرد تساوی حقوق بامردان از خانواده دور شوند و نقش مادری را فراموش کنند زیرا جامعه رو به تباهی می رود.

خانواده قدیمی ترین واحداجتماعی و اولین محل آموزش رفتارهای فردی و اجتماعی است .زن و خانواده دورکن اصلی اجتماع اند.ونقش بسیارمهمی دررشد وتعالی انسان دارند.ازمهمترین ،سازنده ترین و ارزشمندترین نقشهای یک زن نقش مادری و همسری است.درجامعه هم باایفای نقشهای اجتماعی می تواند بنیان خانواده راباآگاهی بیشتر ودانایی حفظ نماید.بخشی ازجامعه ما به سمت نگاه مردسالارانه بخشی به سمت حوزه فمنیست هاو برخی به سمت برابرگرایانه و انسان گرایانه پیش می رود.نگاه به زن نباید درجامعه به سمت تندروی باشد بلکه باید نگاهی انسان محور باشد.زنان درجامعه امروز به دنبال کسب بالاترین مقامهای علمی هستند ورشد ساختاری فکری والایی پیداکرده اند،۷۰درصد پذیرفته شدگان دانشگاه هاازخانمها هستند،قشرزنان جامعه به یک آگاهی وشناخت ازخودشان درجامعه رسیده اند.وآگاهی اجتماعی و سواد اجتماعی زنان بسیار بالا رفته است.مادران درجامعه والد اجتماعی عاطفی هستند.مادران که به آگاهی ورشد معنوی و علمی می رسندازواکنشهای صرفاعاطفی به واکنشهای عقلانی هم گرایش می یابند.دونقش اصلی زن یعنی همسری و مادری بسیار اهمیت دارند ،نقش زنان بسیارسنگین تر از نقش مردان است،زیرا با ایفای نقش مادری وهمسری درخانواده تاثیر بسزایی در جامعه و خانواده می گذارد.زنان درجامعه شانه به شانه مردان می توانند کار کنند و بنیان خانواده و تربیت فرزند راهم حفظ کنند.فعالیت و کارزنان دراجتماع نباید باکرامت وارزش معنوی و انسانی زن منافات داشته باشد،فعالیتهای اجتماعی نباید ارزش زن را پایین بیاورد بلکه باید باعث شکوفایی علمی هنری و اجتماعی زنان شود.حضوراجتماعی و اقتصادی زنان به قیمت ازهم پاشیده شدن بنیان خانواده قطعا نه تنها نشانه پیشرفت و تمدن نیست،بلکه موجب انحطاط و اضمحلال جامعه است.افزایش خصومت خانوادگی وطلاق و کم شدن روحیه سازش پذیری وضعف کارامدی خانواده ،حمایت و مراقبت و کنترل ونظارت،ایجادارامش روانی ورفع نیازهای عاطفی،جامعه پذیری وپرورش معنوی ازمعضلات مهم خانواده ایرانی است.وزن نقش کارامدی دررفع یا ایجاد آنهادارد.زن مهمترین فرد درتحکیم بنیان فکری و اعتقادی خانواده می باشد.زنان جامعه بایدآگاه و هوشیارباشندتاکارکردهای خانواده پررنگ شوندوخانواده به راحتی درمعرض آسیبهای اجتماعی قرارنگیرد،تحکیم خانواده وتلاش برای استحکام آن اصلی ترین نقش زن دریک خانواده است.زن باتفکر اسلامی و تعهد به خداوند و جایگاه و مقامی که در خانواده به عنوان همسر و مادر می پذیردبزرگترین سرمایه بشریت است.زن با رعایت شئونات اسلامی وخواندن قران و فهم قران وآموزش به فرزندان می تواند جامعه اسلامی و تمدن بشری را به رشد و تعالی سوق دهد.زن آگاه باسواد دانا و فهیم با حجاب و فهم قرانی بنیان خانواده را به سوی جامعه ای سالم و به دور از خشونت و آسیب و بی بندوباری پیش میبرد.زن باعفت وباتقوا سکان دار کشتی قدرت مردانه مرد درخانواده است.ازدامان زنان مردان به معراج می روند،مقام وجایگاه زنان در طول تاریخ بشریت مقامی والا وغیرقابل توصیف است.فرزندان مهربانی صبرارامش و قدرت را از پدران و مادران قوی ودانابه ارث می برند.زن قدرت و همه غرور و هست و نیست مرد می شود ودرکانون گرم وصمیمی خانواده این زن است که مرد را ازآسیبهای اجتماعی و بی تعلقیها حفظ می کند. فرزندان بخصوص دختران از مادران می آموزند چگونه کانون خانواده را مدیریت کرده و ارامش بخشند.دختران روابط خانوادگی صمیمیت و عشق را ازمادران می آموزند.مادران آگاه و مهربان سمبل والگوی دختران می شوند.جامعه با داشتن زنان آگاه و مادران فهیم با تربیت دینی و اسلامی و حفظ حرمتهای زن می تواند روی پای خود بایستد و جوامع زن ستیز جنگ سرد حمله به بنیان خانواده را با تخریب تفکرات زن راه می اندازند.زن است که پسران ودختران را تحویل جامعه می دهد زن الگوی پسران ودخترانش است .زن دریک خانواده بینش دین و فهم و شعور یک خانواده را تعیین می کند. دختران چشم به هنر وآگاهی مادران دارند تا گنجینه شعوروآگاهی را از مادران به خانه همسر ببرند. پس انسانیت شعوراجتماعی و فهم ودانایی زن سرنوشت یک جامعه را تعیین می کند.التماس تفکر دارم زنان فکرکنید و آگاهانه انتخاب کنید و ملتمسانه به جایگاه خودتان احترام بگذارید زیرا شما دردانه های ارزشمند هستی و خلقت خداوندید بدانید وآگاه باشید دین مظهرارامش و قدرت وصلابت مقام زنان است،زنان هوشیار و مومن به خداوند و مقام والای قران کریم همیشه سردمداران علم هنرآگاهی و دانش و قدرت بشری اند.زن اسوه و الگوی دختران امروز ماست ،رسالت ما بسیار بزرگ و مقام مازنان به درگاه خداوندبسیاروالاست آیا می دانیدزنان چقدربه درگاه خداوند حرمت دارند. اززنان جامعه ام التماس تفکردارم آیازندگی کنونی اخلاق رفتار مازنان همسطح جایگاهی است که خداوند به ماعطا کرده است. قدرمقام زن را بدانیم وارج نهیم

نظرات بینندگان:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 15 =