. جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

  • واکاوی واقعه عاشورا / به قلم خدامراد میرآبادی مدرس دانشگاه

    واکاوی واقعه عاشورا / به قلم خدامراد میرآبادی مدرس دانشگاه

    در این که شیعیان خصوصا” ایرانیان  اردت قلبی به امام حسین (ع) دارند هیچ شک و شبهه ای نیست .از زمان خلقت آدم تاکنون هیچ کیش و آئینی را در تاریخ بشر نمی توان یافت که یک دهه بصورت مستمر یا شش دهه بطورمتناوب(محرم و صفر) خود جوش به عزاداری و تعزیت بپردازند وهرچه که […]